المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

یونیک Unique
ویاسین Viassin
وی ام اس VMS
ونوس استار Venus Star
وست گلس West Glass
ورونا Verona
ورد استار World Star
وایت پاین White Pine
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

یونیک Unique
ویاسین Viassin
وی ام اس VMS
ونوس استار Venus Star
وست گلس West Glass
ورونا Verona
ورد استار World Star
وایت پاین White Pine
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

یونیک Unique
ویاسین Viassin
وی ام اس VMS
ونوس استار Venus Star
وست گلس West Glass
ورونا Verona
ورد استار World Star
وایت پاین White Pine
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

یونیک Unique
ویاسین Viassin
وی ام اس VMS
ونوس استار Venus Star
وست گلس West Glass
ورونا Verona
ورد استار World Star
وایت پاین White Pine
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

یونیک Unique
ویاسین Viassin
وی ام اس VMS
ونوس استار Venus Star
وست گلس West Glass
ورونا Verona
ورد استار World Star
وایت پاین White Pine