المان های قالب

برند گرید - استایل پیشفرض

وایت پاین White Pine
هوبی لایف Hobby Life
هپی هوم Happy Home
نالینو Nalino
متالتکس Metaltex
لاویوا Laviva
گودی Goodi
کنتراست Contrast
المان های قالب

برند گرید - همراه با خط حاشیه

وایت پاین White Pine
هوبی لایف Hobby Life
هپی هوم Happy Home
نالینو Nalino
متالتکس Metaltex
لاویوا Laviva
گودی Goodi
کنتراست Contrast
المان های قالب

برند گرید - هاور ساده

وایت پاین White Pine
هوبی لایف Hobby Life
هپی هوم Happy Home
نالینو Nalino
متالتکس Metaltex
لاویوا Laviva
گودی Goodi
کنتراست Contrast
المان های قالب

برند گرید - هاور چندگانه

وایت پاین White Pine
هوبی لایف Hobby Life
هپی هوم Happy Home
نالینو Nalino
متالتکس Metaltex
لاویوا Laviva
گودی Goodi
کنتراست Contrast
المان های قالب

برند ها حالت کاروسل - استایل پیشفرض

المان های قالب

برند کاروسل - دارای خط حاشیه

المان های قالب

برند ها به همراه پس زمینه

وایت پاین White Pine
هوبی لایف Hobby Life
هپی هوم Happy Home
نالینو Nalino
متالتکس Metaltex
لاویوا Laviva
گودی Goodi
کنتراست Contrast